Conditions de vente (néerlandais)

ARTIKEL 1
De koper wordt geacht de factuurvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur.
Wij wijzen dus uitdrukkelijk de voorwaarden, die voorkomen op de documenten van onze klant, af.
Onze voorwaarden, algemeen of bijzonder, hebben steeds voorrang.

ARTIKEL 2
De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Zij zijn geheel vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege.

ARTIKEL 3
De leveringstermijnen zijn ter goeder trouw, doch gelden enkel als aanwijzingspunt en binden de BVBA VTE-Import niet, tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen deze als essentieel bindend te beschouwen.
Omstandigheden als staking, brand, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, interne organisatieproblemen, …evenals alle omstandigheden die de levering bemoeilijken of vertragen worden beschouwd als vormen van overmacht. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing, dit alles zonder dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden.
Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de klant betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale wenst, vallen te zijnen laste. Ieder eventueel recht op verhaal van de klant wegens laattijdige levering vervalt bij gebrek aan protest ten laatste op het ogenblik van de levering.

ARTIKEL 4
Alle goederen worden geleverd, in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen te INGELMUNSTER, vóór hun vertrek. Indien drie dagen na de schriftelijke terbeschikkingstelling de goederen niet werden afgehaald, wordt eveneens overgegaan tot facturatie.
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle kosten van vervoer, laden en lossen ten laste van de klant.
De goederen reizen steeds onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.
Vanaf het aanvaarden van de bestelling van de goederen draagt de klant het risico. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

ARTIKEL 5
De goederen blijven onze eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ons heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de verkochte goederen werden geleverd. Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden vóór algehele betaling. De koper verbindt er zich toe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden. Het is de koper toegelaten de verkochte goederen te gebruiken alvorens volledig te betalen, doch niet om ze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper op enige wijze onherkenbaar te maken. De koper die één of meerdere van de alhier opgenomen verbintenissen niet nakomt is de verkoper van rechtswege zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de helft van de koopprijs van de verkochte goederen onverminderd de plicht voor de koper de reële schade te vergoeden indien de verkoper bewijst grotere schade te hebben geleden. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang naar de koper vanaf de bestelling of overeenkomstig artikel 4.

ARTIKEL 6
Behoudens uitdrukkelijke vraag van de klant, wordt in geval van herstelling geen voorafgaandelijk bestek gemaakt van de herstellingskosten. De haalbaarheid van de herstelopdracht wordt bij gebrek aan voorafgaandelijk voorbehoud door de klant bij wijze van bindende beslissing, door ons eenzijdig beoordeeld. Eventuele klachten na de herstelling daaromtrent,  kunnen, bij gebrek aan voorafgaandelijk voorbehoud omtrent het bestek, niet meer aanvaard worden. De factuur voor deze herstelling blijft dan ook integraal verschuldigd.
Indien de klant voorbehoud maakt bij de herstelopdracht, en een voorafgaandelijk bestek betreffende de kostprijs vraagt, kan de klant nadien beslissen van de herstelling af te zien. In geval van onmogelijkheid of weigering van een toevertrouwde opdracht, dienen de werkuren van onderzoek, bestek en advies en alle eventuele andere kosten door de klant te worden vergoed.

ARTIKEL 7
Wij behouden ons het recht voor, vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant.

ARTIKEL 8
De inontvangstneming dekt de zichtbare gebreken. Zichtbare beschadigingen dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Elke andere klacht dient op straffe van verval binnen de acht dagen en bij aangetekende brief aan ons ter kennis gebracht te worden na de levering van de goederen en/of binnen deze termijn vanaf de inbedrijfstelling. Dit schrijven dient een gedetailleerde en limitatieve opsomming te bevatten van de beweerdelijke gebreken. Na deze termijn wordt elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard beschouwd. 
Wij staan niet in voor gebreken ten gevolge van onvoldoende onderhoud of slecht gebruik. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering of herstel door de klant zelf of door derden.

ARTIKEL 9
Behoudens andersluidend en schriftelijk beding zijn onze facturen contant, netto, zonder korting en 8 dagen na factuurdatum betaalbaar te INGELMUNSTER. Om geldig te zijn dient elk kwijtschrift gedagtekend en ondertekend te zijn door haar bevoegd orgaan of haar gevolmachtigde.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, worden vanaf de hierboven vermelde vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigde bedragen verhoogd met een rente van 12 % per jaar. 
Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt bij niet-betaling van de schuld binnen de week na de ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 15 % met een minimum van € 75 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

ARTIKEL 10
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kunnen wij alle met de koper aangegane contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De wilsuiting hiertoe per aangetekende brief, aan de koper verstuurd, zal hiervoor volstaan.
De verkoper heeft eveneens het recht de contracten als ontbonden te beschouwen, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de koper geen gevolg geeft aan de vraag van de verkoper overeenkomstig artikel 7 hierboven. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van de garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de koper het voorwerp wordt van een insolventieprocedure. 
De koper verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.
Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is gebleven van de goederen, de goederen kunnen recupereren en verkopen ten einde alle schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend schrijven van de in gebreke blijvende koper.

ARTIKEL 11
Iedere verbreking of opzegging van een bestelling of contract, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de producent reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn.
Wanneer wij ten uitzonderlijke titel toestaan dat geleverde materialen door ons zouden worden teruggenomen, zal dit enkel en alleen kunnen gebeuren voor ongebruikte goederen, met ongeschonden verpakking. De terugbetaling zal alsdan nooit hoger zijn dan 80 % van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, terwijl de kosten van de terugname in elk geval bijkomend moeten worden vergoed.

ARTIKEL 12
Eventuele conventionele waarborg op herstellingen wordt steeds beperkt tot een termijn van 3 maanden voor elektronische en 6 maanden voor mechanische componenten en strekt zich enkel tot onze aanvankelijke inbreng. Geen enkele bijkomende vergoeding kan onder geen enkel voorwendsel van ons geëist worden.
De garantievoorwaarden van de producent zijn absoluut prioritair en onze waarborgen beperken zich in alle geval tot de waarborg van de producent. In de mate de producent niet in de vervanging van een toestel voorziet, kunnen wij daartoe op geen enkele wijze gedwongen worden door de koper.

ARTIKEL 13
In geval van inbedrijfstelling door onze diensten wordt op uitdrukkelijke vraag van de klant een proces-verbaal opgemaakt van definitieve aanvaarding binnen de 30 dagen na ontvangst van de slotfactuur, zodat tegen deze datum eventuele klachten kenbaar moeten zijn gemaakt. Bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvraag van de klant tot definitieve oplevering worden de werken geacht ten definitieve titel opgeleverd te zijn ofwel bij betaling van de volledige koopsom, ofwel dertig dagen na het versturen van de eerste ingebrekestelling tot betaling van het openstaande saldo. Vanaf de datum van de definitieve oplevering worden de werken geacht volkomen aanvaard te zijn, zonder dat enige latere klacht nog kan worden aanvaard.

Indien de koper zelf de geleverde waren in dienst stelt, worden nadien geen klachten aanvaard.
Indien wij aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor een fout bij de inbedrijfstelling, kunnen wij niet gehouden zijn tot vergoeding van de indirecte schade waaronder ondermeer de gederfde winst van de klant of enige vordering vanwege een derde. In dit geval zullen wij naar keuze in verhouding tot de aanvankelijke inbreng ofwel het werk overdoen ofwel het voorwerp met een evenwaardige kwaliteit omruilen, dit alles zonder gehouden te kunnen zijn tot enige bijkomende schadevergoeding.

ARTIKEL 14
Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de inbedrijfstelling op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en ondeelbaar verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

ARTIKEL 15
De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. 
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK bevoegd.